LMB
Latvijas Malakologu biedrība :: Statūti
Šī lapa tiek uzturēta tikai vēsturei. Jaunumus meklē lapā Latvijas Malakologu biedrība – gliemjošana
Par biedrību Valde Kontakti Presei
Latvijas Malakologu biedrība

Statūti

Šī lapa tiek uzturēta tikai vēsturei un var saturēt novecojušas ziņas.
1. Vispārējie principi.

1.1. Latvijas Malakologu biedrība, saīsināti (LMB), ir neatkarīga, brīvprātīga, sabiedriska, zinātniska biedrība, kas apvieno Latvijas un ārvalstu profesionālos un amatiermalakologus, kas nodarbojas ar gliemju pētīšanu.

1.2. LMB ir sava simbolika, kuru apstiprina kopsapulce.

1.3. Biedrība savā darbībā ievēro šos Statūtus un Latvijas Republikas likumdošanas aktus.

1.4. Biedrība ir bezpeļņas organizācija. Tās līdzekļus drīkst izmantot tikai Statūtos paredzētajiem mērķiem un statūtos noteiktā kārtībā.

1.5. Biedrības Valde atrodas LU Bioloģijas fakultātē (Kronvalda bulv. 4, Rīgā, LV-1586).

2. LMB darbības mērķis un uzdevumi.

2.1. Biedrības darbības mērķis ir veicināt malakoloģijas attīstību Latvijā.

2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:

2.2.1. apvienot esošos gliemju pētniekus un iesaistīt savā darbībā jaunus dalībniekus;

2.2.2. veikt zinātnisko pētījumu koordināciju;

2.2.3. izveidot un uzturēt zinātniskos sakarus ar līdzīga profila organizācijām un zinātniskām iestādēm Latvijā un ārzemēs;

2.2.4. propagandēt malakoloģijas sasniegumus un gliemju sugu aizsardzību Latvijā;

2.2.5. organizēt konferences, sapulces, seminārus;

2.2.6. publicēt zinātniskus, mācību un populārus izdevumus;

2.2.7. veikt ekspertīzes, lasīt lekcijas un sniegt konsultācijas;

2.2.8. sekmēt minēto mērķu realizēšanai nepieciešamo līdzekļu piesaisti.

3. LMB biedru sastāvs.

3.1. Par Biedrības biedru var būt jebkurš Latvijas vai ārvalstu pilsonis, kurš atzīst un ievēro Biedrības Statūtus, ir ieinteresēts un gatavs ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķa un uzdevumu sasniegšanu.

3.2. Par izciliem darbiem malakoloģijā un tās sasniegumu popularizēšanā Latvijas vai ārvalstu pilsoņi ar viņu piekrišanu var tikt ievēlēti par LMB Goda biedriem. Goda biedrus ievēlē kopsapulcē pēc Valdes priekšlikuma. Goda biedriem ir visas biedra tiesības, tie tiek atbrīvoti no biedra naudas maksas, un tiem tiek izsniegts diploms par viņu ievēlēšanu.

3.3. Uzņemšana par Biedrības biedru ar viena biedra rekomendāciju notiek, pamatojoties uz viņa iesniegumu Biedrības Valdei un ar tās lēmumu.

3.4. Biedrības Valde izskata iesniegumu tuvākajā Valdes sēdē un paziņo savu lēmumu iesniedzējam.

3.5. Biedrības biedri maksā iestāšanās maksu un ikgadēju biedra maksu, kuras lielumu nosaka kopsapulce. Ar Valdes lēmumu var ierosināt labprātīgas mērķa iemaksas noteiktu LMB pasākumu organizēšanai.

3.6. Biedrības Valde var izslēgt biedru no Biedrības, ja viņš pārkāpj Statūtus vai ar savu darbību kaitē Biedrības interesēm, mērķa un uzdevumu sasniegšanai. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

3.7. Par kolektīvo biedru var būt jebkura juridiska persona, kas atbalsta un veicina Biedrības darbību. Kolektīvā biedra pārstāvis var piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos. Kolektīvo biedru uzņem Valde, kas ar to noslēdz līgumu par abu līgumslēdzēju pušu pienākumiem un tiesībām.

3.8. Biedrības biedri, Goda biedri un kolektīvie biedri tiek reģistrēti Biedrības Valdē.

4. Biedru tiesības un pienākumi.

4.1. Biedrības biedriem ir tiesības:

4.1.1. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

4.1.2. piedalīties Biedrības pārvaldē Statūtos noteiktajā kārtībā;

4.1.3. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem;

4.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskās un politiskās organizācijās;

4.1.5. izstāties no Biedrības, iesniedzot Valdei rakstisku iesniegumu.

4.2. Biedrības biedru pienākumi ir:

4.2.1. ievērot Biedrības Statūtus un pildīt kopsapulces, Valdes un Valdes priekšsēdētāja lēmumus;

4.2.2. regulāri maksāt biedra maksu;

4.2.3. ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevuma realizēšanu.

5. Finansu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība.

5.1 Biedrības līdzekļus veido:

5.1.1. biedru iestāšanās un ikgadējās biedru maksas;

5.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi;

5.1.3. biedru un citu personu mērķiemaksas atsevišķu Biedrības uzdevumu sasniegšanai;

5.1.4. citi likumdošanā atļautie ienākumi.

5.2. Biedrības līdzekļi saskaņā ar Valdes rīkojumiem tiek izlietoti:

5.2.1. Biedrības mērķa īstenošanai un uzdevumu izpildei;

5.2.2 citu izdevumu segšanai, kas saistīti ar Biedrības darbības nodrošināšanu.

5.3. Gadījumos, kad Biedrības līdzekļi ir nepieciešami kāda Biedrības uzdevumiem atbilstoša pasākuma realizēšanai, tās biedri var vienoties par speciālām mērķiemaksām šī pasākuma realizācijai. Šīm iemaksām ir brīvprātīgs raksturs. Valde drīkst šos līdzekļus izmantot vienīgi attiecīgā uzdevuma realizēšanai.

5.4. Par Biedrības līdzekļu un mērķiemaksu pareizu izmantošanu atbild Valdes priekšsēdētājs un Valde, bet kontroli - Revidents.

5.5. Biedrību ir tiesīgs pārstāvēt katrs Valdes loceklis atsevišķi.

6. Biedrības pārvaldes struktūra.

6.1. Biedrības pārvaldes institūcijas ir biedru kopsapulce, Valde un Valdes priekšēdētājs.

6.2. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce.

6.3 Tikai biedru kopsapulce ir tiesīga:

6.3.1. izdarīt grozījumus Biedrības Statūtos;

6.3.2. apstiprināt Biedrības budžetu un gada pārskatus;

6.3.3. noteikt ikgadējās biedra maksas apmērus;

6.3.4. izdarīt grozījumus Biedrības Valdes sastāvā, ievēlēt vai atcelt Valdes priekēsēdētēju un Revidentu;

6.3.5. lemt par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju;

6.3.6. izlemt citus ar Biedrības darbību saistītus konceptuālus jautājumus.

6.4. Kopsapulces var būt kārtējas vai ārkārtājas. Ārkārtējās kopsapulces sasauc Valde pēc savas iniciatīvas, kā arī gadījumos, ja to pieprasa Revidents vai ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu. Kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

6.5. Kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse Biedrības biedru.

6.6. Ja Kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, Valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc kopsapulci ar tādu pašu dienas kārtību, un tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās vismaz divi biedri..

6.7. Lēmumus kopsapulce pieņem, atklāti balsojot. Kopsapulce var pieņemt lēmumu par atsevišķu jautājumu izlemšanu aizklātā balsošanā.

6.8. Katram Biedrības biedram kopsapulcē ir viena balss.

6.9. Lēmumus kopsapulcē pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu, izņemot jautājumu par Statūtu grozījumiem, Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju, kad ir nepieciešams divu trešdaļu balsu vairākums.

6.10. Kopsapulce ievēlē Valdi trīs biedru sastāvā uz 2 gadiem un Valdes priekšsēdātāju no jaunievēlētēs Valdes locekļiem. Kopsapulce ir tiesīga pirms Valdes pilnvaru termiņa beigām atlaist Valdi, ievēlot jaunu Valdes sastāvu no Biedrības biedru vidus.

6.11. Valde ir Biedrības izpildu un rīcības institūcija, kas:

6.11.1. vada Biedrības ikdienas darbu;

6.11.2. lemj, pārvalda un rīkojas ar Biedrības mantu;

6.11.3. lemj par Biedrības dalību citās sabiedriskās organizācijās;

6.11.4. lemj par citiem jautājumiem, kas nav Biedrības kopsapulces kompetencē.

6.12. Valdes sēdes parasti ir atklātas. Valdes sēdes notiek slēgti, ja to pieprasa vairāk kā puse no sēdē esošiem Valdes biedriem.

6.13. Valdes sēdes notiek pēc vajadzības, ja sanākšanu pieprasa puse Valdes biedru vai Valdes priekšsēdētājs.

6.14. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse Valdes biedru. Valde lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Gadījumā, ja balsis dalās līdzīgi, izšķirošā ir Valdes priekšsēdētāja balss.

6.15. Valdes sēdes protokolē. Valdes sēdēs ir jāatzīmē, kā ir balsojis katrs Valdes biedrs.

6.16. Valdes sēdes dienaskārtība tiek izziņota visiem Valdes biedriem ne vēlāk kā četras dienas pirms sēdes.

6.17. Katrs Valdes biedrs var iesniegt izskatīšani Valdei jebkuru ar Biedrības darbību saistītu jautājumu. Minētais jautājums rīkojuma projekta rakstiskā veidā jāiesniedz Valdei vēlākais sešas dienas pirms Valdes sēdes.

6.18. Valdes biedrs ir tiesīgs iekļaut dienas kārtībā kāda jautājuma izskatīšanu ārpus kārtas, ja par to nobalso vismaz puse no klātesošajiem Valdes biedriem. Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs jautājumu iekļaut Valdes dienas kārtībā ārpuskārtas bez balsošanas par šādu rīcību.

6.19. Ja Valdes sēdē izskatāmos jautājumus nevar izskatīt vienā sēdē vai tie prasa papildus ilgstošu sagatavošanas laiku, tad to izskatīšanas kārtībai tiek sastādīts darba plāns, ko apstiprina Valde.

6.20. Valdes priekšsēdētājs:

6.20.1. pārstāv Biedrību privāto un publisko tiesību sfērā;

6.20.2. vada Valdes sēdes;

6.20.3. pastāvīgi izlemj visus viņa pārziņā nodotos ar Biedrības darbību saistītos jautājumus;

6.20.4. Valdes pilnvarojuma robežās rīkojas ar Biedrības mantu un līdzekļiem.

6.21. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt biedrību katrs atsevišķi.

7. Darbības revīzija.

7.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

7.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

7.3. Revidents:

7.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

7.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

7.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

7.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

7.4. Revidents veic revīziju biedru kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

7.5. Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

8. Biedrības likvidācija.

8.1. Biedrības pašlikvidāciju veic Valde, bet saskaņā ar kopsapulces lēmumu vai tiesas lēmumu to var veikt arī īpaši iecelts likvidators.

8.2. Likvidators pabeidz Biedrības iesāktos projektus un saimnieciskos darījumus, pārdod Biedrības mantu, iekasē no debitoriem Biedrībai pienākošās summas, nokārto parādus, apmierina citas pretenzijas.

8.3. Atlikušo naudu un mantas likvidators nodod institūcijai, kuru norādījusib Biedrības pēdējā kopsapulce. Atlikušo naudu un mantas nedrīkst sadalīt Biedrības biedriem.


LMB Valdes priekšsēdētāja Mudīte Rudzīte
LMB Valdes priekš-jas vietniece Digna Pilāte
LMB kasiere Līga Ozoliņa-Moll


Latvijas gliemji
LMB
Projekti
Pēdējās izmaiņas: 2022.01.16-15:11


Creative Commons License 2023 Publicēts LU serverī izmantojot Starptautisko Atsaucoties-Nemainot nosacījumus licenci — (CC BY-SA).