LMB Emblēma

LMB biedrības projekti

Sākumlapa LMB Meklē Foto

Upespērleņu biotopu aizsardzība 2005 – 2007

Projekts iesākās 2005. gadā Latvijas Dabas fondā „Ziemeļu upespērlenes aizsardzības programmas” ietvaros. Informācijas par projekta norisi atrodama Latvijas Dabas fonda mājas lapā. Turpat izveidota projekta fotogalerija.

Projekta mērķis bija turpināt 2005. gadā uzsākto upju straujteču biotopu atjaunošanu un bebru skaita samazināšanu upespērleņu dzīves vietās Rauzas upes baseinā un Pērļupes (Amatas pietekas) baseina teritorijā un Gaujas Nacionālajā parkā. Projektā iesaistījās Cēsu un Ziemeļvidzemes virsmežniecības noslēdzot sadarbības un līgumus un sniedzot novērtējumus par mednieku kolektīvu paveikto. Turpināta sadarbība ar 9 mednieku kolektīviem, kuru medību teritorijas daļēji vai pilnīgi ietilpst projekta teritorijā. Kopā nomedīti 75 bebri un nojaukti 49 bebru dambji. Panākta ievērojama bebru izpostīto straujteču biotopu atjaunošanās pērleņu dabas liegumu teritorijās, kā arī bebru skaita samazināšanās dabas liegumos un to apkārtnē. Tomēr kopējais bebru skaits projekta teritorijā ir salīdzinoši liels, tādēļ projekta pirmajos gados gūtos rezultātus būtu jācenšas saglabāt turpinot mērķtiecīgu bebru skaita kontroli un straujteču biotopu atjaunošanu pērleņu dabas liegumos un to tuvākajā apkārtnē. Strauta foreļu populācijas papildināšana Rauzas upes baseinā palielina pērleņu kāpuru izdzīvošanas iespējas, projekta ietvaros ar Zivju fonda atbalstu izlaisti 10 000 strauta foreļu mazuļi, kas izaudzēti sadarbībā ar Armandu Rozi, SIA „FAPS”. Saskaņā ar Latvijas Zivju resursu aģentūras ieteikumiem varētu turpināt strauta foreļu mazuļu izlaišanu pērleņu dzīves vietās. Veikta priekšizpēte papildus zivju mazuļu inficēšanas metodes izmēģināšanai.

Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Zivju fonds.

Gliemeņu upju aizsardzība 2007

Projekta mērķis bija veicināt aizsardzības statusa nodrošinājumu gliemenēm, kuras dabas liegumos atrodas cilvēkiem viegli pieejamās vietās, kā arī uzsākt gliemenēm nepieciešamo mikrobiotopu projektēšanu. Sagatavoti un uzstādīti divi informatīvie stendi un viena plāksne (uz gatava pamata): Launkalnes pagasta centrā (plāksne uz esoša pamata), dabas liegumā „Launkalne” (stendu) un dabas liegumā „Rauza” (stendu).

Sagatavots tehniskais projekts upes krasta nostiprināšanai dabas liegumā „Šepka”, kur straume izrāvusi sev ceļu pa bebru alām uz meliorācijas grāvi.

Sadarbībā ar Life projekta vadītāju Dr. Lenartu Henriksonu [Lennart Henrikson] novērtētas iespējas Latvijā pielietot Zviedrijas pieredzi mikrobiotopu projektēšanā, kā arī aprobēta Zviedrijas upju monitoringa metodika.

Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Launkalnes un Palsmanes pagastu pašvaldības.

Mikroliegumi aizsargājamām gliemju sugām 2007

Projekta mērķis bija novērtēt iespējas izveidot mikroliegumus aizsargājamām gliemju sugām, kuru atradnēm šobrīd nav nekāds vai ir nepietiekams aizsardzības statuss, un sagatavot pieteikumus mikroliegumu veidošanai.

Apsekotas 30 upes dažādos Latvijas novados izlases veidā, kurās varētu izveidot mikroliegumus ziemeļu upespērlenei, novērtēts to populāciju stāvoklis. Piemērotākajiem upju posmiem, kuros sastopamas upespērlenes, sagatavoti 6 pieteikumi mikroliegumu veidošanai.

Apsekotas 34 zemesgliemežu atradņu vietas, novērtēts to areālu lielums un populāciju stāvoklis. Piemērotākajām populācijām sagatavoti 5 pieteikumi mikroliegumu veidošanai.

Projektu finansēja Latvijas vides aizsardzības fonds un līdzfinansēja Latvijas Malakologu biedrība.

 Sākumlapa LMB Meklē Foto

Latvijas Dabas fonds Latvijas daba Meklēt tekstu Atsauksmēm un Jautājumiem
Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja
Mudīte Rudzīte sadarbībā ar
eko@lanet.lv
2014.08.20-15:40
LDF Latvijas
daba
Meklē Raksti mums
[an error occurred while processing this directive] Lappusi «Apsveikums.shtml» veidoja [an error occurred while processing this directive] (none) sadarbībā ar eko@lanet.lv
© Latvijas Malakologu biedrība [an error occurred while processing this directive] (none)